Pulver

VEÅ levererar pulveranläggningar från en effekt av 5 MW upp till
30 MW för både hetvatten- och ångproduktion. Systemet designas case-by-case utefter rådande förutsättningar.

VEÅ har levererat flera pulveranläggningar och har personal med både erfarenhet och kompetens för att designa, bygga, drifttaga och underhålla pulveranläggningar. Vi fokuserar på att leverera robusta pannsystem med hög tillgänglighet och effektivitet.

Pulverkonceptet A4 Text V3

Bränslelager

För lagring av bränslet används två silos som klarar drygt tre dygns drift vid full last. Pelletsnivån i silona mäts kontinuerligt och påfyllning sker från bulkbil.

Skruvtransportörer leder pelletsen från silona till ett mellanförråd placerat före kvarnen. Detta mellanförråd fungerar som en buffert för kvarnen då skruvtransportörerna från silona går i on/off-läge.

Kvarn

Från mellanförrådet transporteras pelletsen kontinuerligt via en frekvensstyrd skruvtransportör till en väldimensionerad hammarkvarn. Kvarnen är skyddsutrustad med sten- och magnetfälla, gnistdetektorn och vattendysa.

Ett fint malt pulver är av yttersta vikt för att uppnå en god förbränning. Minst 95 % av det malda pulvret ska utgöras av fraktioner under 1 mm. Partikelstorleken som lämnar kvarnen beror på ett flertal faktorer, där de viktigaste är pelletskvalitén, sållplåtens håldiameter, slagornas utformning och antal, samt luftflödet genom kvarnen.

För att upprätthålla kvarnens kapacitet är det högst väsentligt att kontinuerligt övervaka och byta slitna komponenter. 

Pulverfilter / Doserutrustning

Det malda pulvret transporteras från kvarnen med hjälp av en fläkt monterad på pulverfiltrets luftsida. För vidare transport och lagring av pulvret krävs separation av luften från pulvret, vilket sker i pulverfiltret. Denna separation sker både genom cyklonverkan och genom filtrering. I botten på pulverfiltret sitter en cellmatare som lämnar pulvret vidare till en skruvtransportör som för det till toppen på pulversilon.

Pulvret transporteras till brännaren med hjälp av en frekvensstyrd transportluftfläkt.

Brännare

Eldningsutrustningen består av brännare med tillhörande olje-, gas- och tryckluftsystem samt två fläktar för primär- och förbränningsluft. Brännaren är avsedd att eldas med träpulver eller olja och tänds med gas. Den klarar att byta bränsle under drift och kan även köras med en kombination av pulver och olja.

Brännaren är modulerande och har ett reglerområde mellan 100 och 25 %, både med olja och pellets.

Panna

Pannan i vår standardlösning är en stationär, horisontell eldrörpanna designad, tillverkad och kontrollerad i enlighet med PED. Vi har genom åren levererat flera tusen VEÅ UNIVEX och har utvecklat den till en effektiv och driftsäker eldrörpanna för ångproduktion. I denna applikation är VEÅ UNIVEX anpassad för pulvereldning.

Vid effekter över 7 till 8 MW, förses anläggningen med en så kallad hybridpanna där eldstaden är av vattenrörtyp och konvektionsdelen inklusive ångdomen är av eldrörtyp. Vi kan även leverera en renodlad vattenrörpanna.

Efter pannan monteras en ekonomiser som värmer matarvattnet med hjälp av pannans rökgaser. En korrekt och anläggningsspecifik dimensionering av panna och ekonomiser förbättrar verkningsgraden med ca 5 %.

Pannans konvektionsdel är utrustad med automatisk sotutrustning för renblåsning och genom att använda så kallade skottventiler, som sitter monterade i panngaveln, frisläpps tryckluft på 10 bar som för med sig eventuella stoftbeläggningar. 

Rökgashantering

Rökgasreningsutrustningen består av en multicyklon och ett textilfilter.

Multicyklonen består av många små cykloner som med hjälp av centrifugalkraften avskiljer främst de större askpartiklarna. Multicyklonen fungerar dessutom som brandskydd då den stoppar sällsynta fall av glödande partiklar i rökgaserna.

I textilfiltret passerar rökgaserna flera hundra filterslangar. Dessa absorberar mycket effektivt även de minsta partiklar. Filtret är utrustat med en automatisk rensningsfunktion.

Avskiljt stoft från multicyklon och textilfilter transporteras med en skruvtransportör till en ask container. Rökgasfläkten är placerad efter rökgasreningsutrustningen för att skapa ett undertryck som effektivt suger rökgaserna genom panna, cyklon, ekonomiser, filter och kanal vidare upp genom skorstenen. 

El- och styrutrustning

Anläggningens styr- och reglerutrustning övervakar, manövrerar och larmar samtliga funktioner för att uppnå ett komplett och fungerande system. På operatörspanelen kan operatören se information om driftstatus, mätvärden, larm samt starta och stoppa anläggningen.

Ett PLC-system hanterar alla digitala och analoga signaler. Det finns även en separat PLC som hanterar samtliga säkerhetsfunktioner. Med hjälp av fjärranslutning kan felsökning och styrning av anläggningen ske på distans

Pelletskvalitet

För att garantera hög driftsäkerhet, hög verkningsgrad och god förbränning är anläggningen dimensionerad för förbränning av mald grupp-1A-pellets.
Rätt pelletskvalitet är mycket viktigt för anläggningens funktion. Att elda med sämre pelletskvalitet lönar sig inte i längden. 

Pellets och pulver - jämfört med andra bränslen

Ekonomiska fördelar pellets vs fossila bränslen

Priset på pellets är väsentligt lägre jämfört priset på eldningsolja 1. Kontakta oss så gör vi en detaljerad uträkning på just din payoff-tid för att investera i en ny pelletsanläggning. Många gånger är payoff-tiden kortare är tre år vilket ger en hög prioritet när företag jämför investeringar. 

Miljöfördelar pellets vs fossila bränslen

En pelletsanläggning bidrar inte till växthuseffekten som en fossileldad anläggning gör. Den skillnaden är svår att lägga in en kalkyl men är säkert ett ansvar du är beredd att ta för att värna miljön dina och mina barn skall leva i.

Tekniska fördelar pellets vs fuktigt biobränsle

Den tekniska lösningen med träpulver som bränsle har många fördelar jämfört med fuktig träflis.Ojämnt ånguttag kan snabbt regleras - nästan som en fossileldad panna.

Andelen aska är låg vilket innebär en högre verkningsgrad samt enklare askhantering. Verkningsgraden är dessutom hög eftersom träpulvret har lågt fuktinnehåll och att det inte finns något behov av dyr rökgaskondensering.

En annan aspekt är att det varken krävs nödkylning eller reservkraft för att uppnå säkerhetskraven samt att vårt system innefattar en enkel och driftsäker lagerlösning för pelletsen.